Bestuursrecht: het recht dat de verhouding van burgers en bedrijven met de overheid regelt.

De overheid speelt een belangrijke rol in het maatschappelijke verkeer. Ondernemingen en andere organisaties komen de overheid tegen als regelgever, vergunningverlener, toezichthouder, subsidieverstrekker en contractspartij. In al deze verhoudingen is goed advies met kennis van zaken over de overheid en het bestuursrecht essentieel.

Onze expertise en ervaring op dit gebied is veelomvattend. We adviseren en procederen in het bijzonder over levensmiddelenrecht, sectorspecifieke regelgeving zoals toezicht op voedselveiligheid en warenwetgeving, bijzondere onderwerpen zoals privacy en bescherming van persoonsgegevens maar ook over algemeen bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en de Wet openbaarheid van bestuur.

Wij treden niet alleen op voor ondernemers die met overheidshandelen worden geconfronteerd, maar ook voor hun brancheorganisaties. Daardoor zijn wij goed op de hoogte van de belangen en besluitvormingsprocessen bij de overheid.

Onze expertise op het gebied van bestuursrecht omvat:

 • Bestuursprocesrecht

 • Levensmiddelenrecht

 • Omgevingsrecht (bouw- en milieurecht)

 • Wet openbaarheid van bestuur

 • Bijstand in bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingstrajecten

 • Privacyrecht

 • Bescherming Persoonsgegevens

Recent in onze praktijk:

 • de toelaatbaarheid van additieven in levensmiddelen
 • proportionaliteit en subsidiariteit van besluiten van een toezichthouder
 • toetsing richtlijnen toezichthouder aan Europese Verordeningen
 • zienswijzen bij toezichthouder, bezwaar bij Rechtbank en beroep bij College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
 • zienswijzen, bezwaar en beroep tegen omgevingsvergunningverweer openbaarmaking privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens in kader Wet openbaarheid van bestuur (Wob)