Privacy-verklaring Loods Advocaten

1. PRIVACY

Loods Advocaten wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Loods Advocaten uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Loods Advocaten verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Loods Advocaten voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van Loods Advocaten;
 • prospects van Loods Advocaten;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor publicaties en uitnodigingen van Loods Advocaten.

2. VERKRIJGEN PERSOONSGEGEVENS

Loods Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:

-u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Loods Advocaten voor de behandeling van uw zaak;

-u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;

-u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.

 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

3. DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Loods Advocaten verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Loods Advocaten om u publicaties en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Loods Advocaten verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens doeleinden

Naam (inclusief initialen)

Adres privé en zakelijk

Maatschappelijke functie

Titel(s)

Emailadres

Telefoonnummer vast en mobiel

Geslacht

Bedrijf of organisatie

Uw contactpersoon bij Loods Advocaten

Juridische interessegebieden, zoals door u aan Loods Advocaten kenbaar gemaakt

(Eerder aan u verzonden) publicaties en uitnodigingen voor evenementen van Loods Advocaten

Contactgegevens van uw assistent

 

4. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Loods Advocaten informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Loods Advocaten stopt met het versturen van publicaties, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming ophoudt te bestaan of wanneer u langer dan 5 jaar geen contact hebt gehad met Loods Advocaten.

 

5. UW RECHTEN

Onderaan elke digitale mailing die u van Loods Advocaten ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Loods Advocaten te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Loods Advocaten, Maliebaan 45, 3581 CD te Utrecht of aan info@loods-advocaten.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. UW PERSOONSGEGEVENS EN DERDEN

Loods Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Loods Advocaten kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Loods Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Loods Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.pelsrijcken.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. CONTACT

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Loods Advocaten, Maliebaan 45 , 3581 CD te Utrecht, of kunt u contact opnemen via info@loods-advocaten.nl

Voor vragen of opmerkingen voor de Functionaris Gegevensbescherming van Loods Advocaten kunt u contact opnemen via info@loods-advocaten.nl

Utrecht, juli 2020